October 26, 2021        Login     
 Contact Us   
 

Contact Us

President
Shri Sahadeva Sahoo
‘Saswat’, D-3, B J B Nagar, 
Bhubaneswar 751014, India.
Phone:  +91 674 2432251
Cell: +91 9337103542,
email: sahadevas@yahoo.com
www.sahadevasahoo.in

Secretary
Shri. Pravakar Swain
Sarala Bhawan
Biju Patnaik Chhak, Tulasipur
Cuttack - 753 008 Odisha
Phone: +91 671 2442574
Cell: +91 9437066974

  Copyright 2021 by Sarala Sahitya Sansad   Terms Of Use  Privacy Statement